Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

the final project

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  -  Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
University of Thessaly  -  Department of Architecture

Διπλωματική εργασία:
Project thesis:


Σχεδόν Νερό
Ένα μεταβαλλόμενο παραμετρικό σύστημα παραλαβής προγράμματος στον ποταμό Κραυσίδωνα.
Almost Water
A changing parametric system responsive to a programme on Krafsidon river.
Φοιτητής: Γιώργος Μπελεβεσλής.
Επιβλέπουσα: Έβελυν Γαβρήλου.
Student: Giorgos Beleveslis
Supervising professor: Evelyn GavrilouΠερίληψη
Summary


Η επέμβαση ξετυλίγεται μέσα στον ποταμό Κραυσίδωνα στο Βόλο και στοχεύει στη δημιουργία μιας εύθραυστης κατάστασης ανάμεσα στις χρήσεις αστικής κλίμακας που υπάρχουν κατά μήκος της κοίτης του.
The intervention is located inside the Krafsidon river in Volos and aims to create a fragile situation between the urban scale uses of land situated along the river bed.
Το σχεδόν νερό είναι ένα παραμετρικό σύστημα που μεταβάλλεται ώστε να παραλάβει διαφορετικές λειτουργίες. Νερό γιατί επιχειρείται μια προσέγγιση του υδάτινου στοιχείου ως προς τη μορφή και τη ροή. Σχεδόν γιατί επιχειρείται η δημιουργία μιας ενδιάμεσης κατάστασης που μεταλλάσσεται, ακολουθώντας με κάποια απόκλιση την παρουσία και την απουσία του νερού και γιατί προτείνεται μια διαδοχή χρήσεων με την αναίρεση των αυστηρών ορίων, μια διαδοχή από το άχρηστο στο χρήσιμο, μια ανοιχτή μετάβαση από τη μια κατάσταση στην άλλη. Η μεταβλητή παρουσία του νερού, η ευθραυστότητα του τοπίου και η κομβική του θέση - ως ενδιάμεσος νεκρός χώρος - οδήγησε στην αναζήτηση μιας λιγότερο “κλειστής” κατάστασης.
Almost water is a parametrical system that changes in order to accommodate different functions. Water  because the aquatic element is approached both according to its form and its flow pattern. Almost  because an attempt is made to create an in-between situation that is constantly evolving, following with some  divergence the presence and the absence of water and also because it suggests a sequence of uses by removing the strict boundaries, a sequence from the useless to the useful, one open transition from situation to situation. The constantly changing presence of water and its key position – as an in-between dead space – has lead to the quest for a less “confined” situation.

Ο εντοπισμός της έννοιας του χρόνου, τόσο λόγω της μεταβολής του προγράμματος όσο και της ασταθούς παρουσίας του νερού, οδήγησε στην ανάγκη του σχεδιασμού ενός συστήματος που μπορεί να μεταλλάσσεται είτε ακολουθώντας κάποιον κανόνα είτε καταστρατηγώντας τον. Αναζητείται η ελαστικότητα στη μορφή και στην ερμηνεία της χρήσης. Αναζητείται η ρευστότητα μέσα από τη μορφή, την εγγεγραμμένη ασυνέχεια και την εναλλαγή πύκνωσης και αραίωσης. 

Finding the sense of time, both because of the evolution of the program as well as because of the unstable presence of the water, has lead to the need to design a system that could evolve either by obeying a rule or by ignoring it. Elasticity in both form and use interpretation is wanted. Looking for fluidity through form, entered discontinuity and the alternation between thickness and scarceness.
Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2010

Κυριακή, 5 Σεπτεμβρίου 2010

Τρίτη, 17 Αυγούστου 2010

Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2010

Κυριακή, 25 Ιουλίου 2010